Show simple item record

dc.contributor.authorYüceant, Metin
dc.contributor.authorBalanlı, Osman Fatih
dc.contributor.authorÜnlü, Hüseyin
dc.date.accessioned2022-07-25T06:21:39Z
dc.date.available2022-07-25T06:21:39Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.issn2149-0767
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.31592/aeusbed.1030899
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/9598
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu il temsilcilerinin örgütsel bağlılıkları ile iş tatminlerini farklı değişkenler açısından incelemek ve aralarındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırma grubu, bulunduğu illerde görev yapan 79 temsilciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak örgütsel bağlılık ölçeği ile minnesota iş tatmini ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, temsilcilerin örgütsel bağlılığı ile iş tatmini puan ortalamalarının saptanmasında tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Temsilcilerin örgütsel bağlılıkları ile iş tatmin düzeylerinin, medeni duruma ve eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde, ilk olarak normallik sınaması yapılmış (p<0,05) ve medeni durum için mann whitney U testinden, eğitim düzeyi değişkeni için ise kruskal wallis H tekniğinden yararlanılmıştır. İl temsilcilerinin örgütsel bağlılıkları ile iş tatminleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla korelasyon analizi ve yordayıcılığını test etmek amacıyla da çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, temsilcilerin yüksek düzeyde örgütsel bağlılığa ve iş tatminine sahip oldukları görülmüştür. Medeni durum değişkeni açısından duygusal bağlılık ile iş tatmini düzeylerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmazken; devam ve normatif bağlılık düzeylerinde anlamlı bir farklılığa rastlanılmıştır. Eğitim düzeyi değişkeni açısından ise örgütsel bağlılık ile iş tatmini düzeylerinde anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır. Araştırmada, temsilcilerin örgütsel bağlılığı ile iş tatmini arasında pozitif bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca örgütsel bağlılığın, iş tatmini üzerinde orta düzeyde bir yordayıcı olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractPurpose of the research is to examine the organizational commitment and job satisfaction of the provincial representatives of the Turkish Tennis Federation in terms of different variables and to determine the relationship between them. The research group consists of 79 representatives working in the provinces where it is located. Organizational commitment scale and Minnesota job satisfaction scale were used to collect data. In order to determine whether the organizational commitment and job satisfaction levels of the representatives differ according to marital status and education level, firstly, the normality test was performed (p<0.05) and the mann whitney U test was used for the marital status variable and the kruskal wallis H technique for the education level variable. Correlation analysis was used to determine the relationship between the organizational commitment of the provincial representatives and their job satisfaction, and multiple regression analysis was used to test its predictor. In the results obtained in the research, it was seen that the representatives had a high level of organizational commitment and job satisfaction. In terms of marital status, there was no significant difference between emotional commitment and job satisfaction levels; a significant difference was found in the levels of continuance and normative commitment. In terms of education level, there was no significant difference between organizational commitment and job satisfaction levels. In research, it was determined that there is a positive relationship between the organizational commitment of the representatives and their job satisfaction. In addition, organizational commitment was found to be a moderate predictor of job satisfaction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAhi Evran Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.31592/aeusbed.1030899en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectProvincial Representativesen_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectİl Temsilcisien_US
dc.titleTürkiye tenis federasyonu il temsilcilerinin örgütsel bağlılığı ve iş tatmini arasındaki iliişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of the relationship between organizational commitment and job satisfaction of Turkey Tennis Federation provincial representativesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAhi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (The journal of Ahi Evran University Social Sciences Institute)en_US
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6867-2183en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7523-8262en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3079-4417en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage190en_US
dc.identifier.endpage204en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess