Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnlü, Hüseyin
dc.contributor.authorYüceant, Metin
dc.date.accessioned2019-07-04T11:05:43Z
dc.date.available2019-07-04T11:05:43Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-07-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/1851
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı, beden eğitimi öğretmen adaylarının sosyal görünüş kaygı düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Tarama modelindeki bu araştırmaya 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 6 farklı üniversitenin beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarında öğrenim gören toplam 600 beden eğitimi öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ?Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (Doğan, 2010) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SSPS 15.0 paket programından yararlanılmış. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden; yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma teknikleri kullanılmış. Ayrıca araştırmada değişkenler arasındaki farkı bulabilmek amacıyla t testi, tek yönlü varyans analizi (one way- Anova) ve farkın kaynağına bakmak amacıyla da Tukey testine başvurulmuştur. İki faktör arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla da pearson korelasyon kat sayısı tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada beden eğitimi öğretmen adaylarının, sosyal görünüş kaygısı ölçeğinden elde ettikleri ortalamalar açısından sosyal görünüş kaygı düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Bunun yanında beden eğitimi öğretmen adaylarının; cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf düzeyi, aile gelir durumu ve öğrenim gördüğü üniversite değişkenleri açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Ancak beden eğitimi öğretmen adaylarının spor branşları ve doğup büyüdükleri yerleşim yeri değişkenleri açısında yapılan karşılaştırmalarda ise anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca yaş değişkeni ile beden eğitimi öğretmen adaylarının sosyal görünüş kaygı düzeyleri arasında da anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this research is to examine the levels of social appearance anxiety of the candidate physical education teachers. The research has been carried out by Survey model. In the academic year of 2011-2012, a total of 600 physical education teacher candidates studying in six different universities? physical education and sport teaching programs participated in this study. In this study, ?Social Appearance Anxiety Scale (Doğan, 2010)? was used as a tool of data collection. The SSPS 15.0 package program was used to analyze the data. For data analysis, descriptive statistical techniques including percentage, frequency, mean and standard deviation were used. In addition, t test and one-way analysis of variance (one way-ANOVA) were used to find the difference between the study variables. Also, Tukey test was performed for the source of the difference and the Pearson correlation coefficient technique was used to determine the relationship between the two factors. In the study it was seen that, physical education teacher candidates? social appearance anxiety levels were low according to the social appearance anxiety scale. In addition, no significant difference was found among the physical education teacher candidates? variables including gender, class level, family income, and which university he/she goes. However, physical education teacher candidates? sport branches and where they were born, grown and settled variables were compared and significant differences were found. Also, a significant relationship was found between the age variable and the social view anxiety levels of the physical education teacher candidates.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectBeden Egitimien_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectSosyal Kaygıen_US
dc.subjectSosyal Görünüş Kaygısıen_US
dc.subjectGörünüşen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.subjectPhysical Educationen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectSocial Anxietyen_US
dc.subjectAppearanceen_US
dc.subjectSocial Appearance Anxietyen_US
dc.titleBeden eğitimi öğretmen adaylarının sosyal görünüş kaygı düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the social appearance anxiety of candidate physical education teachers in terms of some variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record