Show simple item record

dc.contributor.authorDündar, Yusuf
dc.date.accessioned2024-03-29T12:06:12Z
dc.date.available2024-03-29T12:06:12Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.issn2602-3008
dc.identifier.urihttps:/dx.doi.org 10.32572/guntad.1235615
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/11608
dc.description.abstractBu çalışma, destinasyon imajını belirleyen boyutların önem ve performansını Konya’da yaşayan yerel halk perspektifinden araştırmayı amaçlamaktadır. Veriler, Beerli ve Martin (2004) tarafından yapılan çalışmada ortaya konulan algılanan destinasyon imajını belirleyen dokuz boyut dikkate alınarak geliştirilen iki ayrı ölçek yardımıyla toplanmıştır. Bu çalışmada veriler, önem-performans analizi kullanılarak incelenmiştir. Bulgular, yüksek önem ve düşük performansa sahip olan doğal çevre ve doğal kaynaklar boyutlarına yoğunlaşılması gerektiğini, düşük önem ve yüksek performansa sahip olan genel altyapı boyutunun geliştirilmesine yönelik kullanılan kaynakların doğal çevre ve doğal kaynaklar boyutunun geliştirilmesine aktarılması gerektiğini, politik ve ekonomik faktörler, kültür, tarih ve sanat, turistik altyapı boyutlarının rekabet avantajı sağlayan boyutlar olduğunu ve korunması gerektiğini, atmosfer, boş zaman ve rekreasyon ve sosyal çevre boyutlarının ise Konya’nın zayıf yönlerini oluşturduğunu ve düşük önceliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yapılan karşılaştırmalı analizler sonucu destinasyon imajının algılanan önem ve performansının demografik özelliklere göre farklılaştığı ortaya konmuştur. Uygulayıcılar özellikle doğal alanların, flora ve faunanın korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine odaklanmalıdır.en_US
dc.description.abstractThis study aims to investigate the importance and performance of the dimensions that determine the destination image from the perspective of the local people living in Konya. The data were collected with the help of two separate scales developed by taking into account the nine dimensions that determine the perceived destination image revealed in the study by Beerli and Martin (2004). In this study, the data were analyzed using importance-performance analysis. The findings show that: It is necessary to focus on the natural environment and natural resources dimensions, which are of high importance and low performance. The resources used for the development of the general infrastructure dimension, which is of low importance and high performance, should be transferred to the development of the natural environment and natural resources dimensions. Political and economic factors, culture, history and art, touristic infrastructure are dimensions that provide competitive advantage and should be protected. Atmosphere, leisure and recreation and social environment dimensions constitute Konya’s weaknesses and have low priority. In addition, as a result of comparative analyses, it was found that the perceived importance and performance of the destination image differ according to demographic characteristics. Practitioners should especially focus on the protection of natural areas, flora and fauna, and the prevention of environmental pollution.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMurat BAYRAMen_US
dc.relation.isversionof10.32572/guntad.1235615en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDestinasyon İmajıen_US
dc.subjectÖnem-Performans Analizien_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.subjectDestination Imageen_US
dc.subjectImportance-Performance Analysisen_US
dc.titleTuristik Bir Destinasyon Olarak Konya’nın İmajının Önem-Performans Analizi ile Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the Image of Konya as a Touristic Destination by Importance-Performance Analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGüncel Turizm Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4405-7557en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage402en_US
dc.identifier.endpage426en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record