Show simple item record

dc.contributor.authorKarakuş, Ülkü Nur
dc.contributor.authorSayın Kasar, Kadriye
dc.date.accessioned2024-03-29T11:21:50Z
dc.date.available2024-03-29T11:21:50Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.issn2146-9954
dc.identifier.urihttps:/dx.doi.org10.37989/gumussagbil.1095224
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/11605
dc.description.abstractBu çalışma, tip 2 diyabetli bireylerin yaşadıkları sorunların öz-bakımları ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Mart - Mayıs 2021 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 210 diyabetli birey ile yürütülmüştür. Araştırma verileri ‘‘Hasta Tanıtım Formu’’, ‘‘Diyabette Problem Alanları Ölçeği (DPAÖ)’’ ve ‘‘Diyabet Öz-Bakım Ölçeği (DÖBÖ)’’ kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde bağımsız örneklem T testi, Tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 56,3±14 yıl ve %57,6’sı kadındır. Hastaların %38,1’i 6-11 yıldır diyabet hastasıdır ve yarıdan fazlasının (%64,3) HbA1c değeri 6,5-7,9 aralığındadır. Hastaların DPAÖ toplam puan ortalaması 53,88 ±19,91, DÖBÖ puan ortalaması ise 79,96 ±13,13 olup, DPAÖ ve DÖBÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (r=0,135; p= 0,102). Hastaların yaş, eğitim durumu, diyabet hastası olma süresi, komplikasyonları bilme durumu ve hastaneye yatma durumunun DPAÖ puanlarını; eğitim durumu, gelir durumu, HbA1c değeri, diyabet kontrol sıklığı ve hastaneye yatma durumunun ise DÖBÖ puanlarını etkilediği bulunmuştur (p<0,05). Çalışma sonucunda tip 2 diyabetli bireylerin yaşadıkları problemlerle öz- bakımları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Diyabette problem alanlarının azaltılması ve öz- bakımın arttırılması önemlidir.en_US
dc.description.abstractThe study was conducted to examine the relationship of the problems experienced by individuals with type 2 diabetes on their self-care. This descriptive study was conducted with 210 individuals with diabetes who agreed to participate in the study between March and May 2021. Research data were collected using the ‘‘Patient Description Form’’, ‘‘Problem Areas in Diabetes Scale (PAID Scale)’’ and ‘‘Diabetes Self-Care Scale (DSCS)’’. Independent sample t-test, One- way analysis of variance and Pearson correlation analysis were used to evaluate the data. The mean age of the individuals participating in the study was 56.3±14.0 and 57.6% was female. 38.1% of the patients have been diabetic for 6-11 years and more than half (64.3%) have HbA1c values in the range of 6.5-7.9. The mean total score of PAID Scale was 53.88 ±19.91, the mean score of DSCS was 79.96 ±13.13, and no statistically significant correlation was found between the mean total scores of PAID Scale and DSCS (r=0.135; p= 0.102). It was found that age, education, duration of diabetes, knowledge of complications and hospitalization affected PAID Scale scores, and education status, income, HbA1c value, frequency of diabetes control, and hospitalization affected DSCS scores. (p<0.05). As a result of the study, no significant relationship was found between the problems experienced by individuals with type 2 diabetes and their self-care. It is important to reduce problem areas and increase self-care in diabetes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGümüşhane Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.37989/gumussagbil.1095224en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectÖz-bakımen_US
dc.subjectProblem Alanlarıen_US
dc.subjectTip 2 Diyabeten_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectProblem Areasen_US
dc.subjectSelf-careen_US
dc.subjectType 2 Diabetesen_US
dc.titleTip 2 Diyabetli Bireylerin Yaşadıkları Sorunların Öz-Bakım Düzeyleri İle İlişkisi: Tanımlayıcı Bir Çalışmaen_US
dc.title.alternativeThe Relationship of the Problems Experienced by Type 2 Diabetes on the Levels of Self-Care: A Descriptive Studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1859-230Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0635-2862en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage476en_US
dc.identifier.endpage487en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record