Show simple item record

dc.contributor.authorYüceant, Metin
dc.contributor.authorBalanlı, Orhan Fatih
dc.date.accessioned2023-03-15T07:46:42Z
dc.date.available2023-03-15T07:46:42Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.issn2548-0723
dc.identifier.urihttps:/dx.doi.org/10.25307/jssr.1024536
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/10379
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında çalışan idari personelin örgüt kültürü ile örgütsel iklimi düzeylerini farklı değişkenler açısından incelemek ve arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırma grubunu, farklı üniversitelerde görev yapan toplam 200 idari personel oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Harrison (1970) tarafından geliştirilen ve Mamatoğlu (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgüt Kültürü Ölçeği” ile Rogg vd., (2001) tarafından geliştirilen ve Özdemir (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Iklim Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden aritmetik ortalama ve standart sapma tekniklerinden yararlanılmıştır İdari personelin örgüt kültürü ile örgütsel iklimi düzeylerinin, cinsiyet açısından farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde t-testi ve kurumda çalışma süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. İdari personelin örgüt kültürü ve örgütsel iklimi düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson korelasyon katsayısı tekniği ve yordayıcılığını belirlemek amacıyla da çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlarda; idari personelin algıladığı örgüt kültürü ve örgütsel ikliminin yüksek olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkeni açısından örgüt kültürü ve örgütsel iklimi düzeylerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmazken; kurumda çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Araştırmada örgüt kültürü ölçeği ile örgütsel iklim ölçeği alt boyutları ve genelinde pozitif yönlü anlamlı güçlü bir ilişki görülmüştür. Ayrıca örgüt kültürünün, örgütsel iklimi üzerinde güçlü bir yordayıcı olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the organizational culture and organizational climate levels of the administrative personnel working in the sports education higher education institutions of universities in terms of different variables and to determine the relationship between them. The research group consisted of 200 administrative personnel working in different universities. The “Organizational Culture Scale” developed by Harrison (1970) and adapted into Turkish by Mamatoğlu (2004) and the “Organizational Culture Scale” developed by Rogg et al., (2001) and adapted into Turkish by Özdemir (2006) “Climate Scale” was used. In the analysis of the data, arithmetic mean and standard deviation techniques from descriptive statistics were used. T-test was used to determine whether the organizational culture and organizational climate levels of the administrative staff differ in terms of gender, and one-way analysis of variance (Anova) was used to determine whether they differ according to the working time in the institution. In order to determine the relationship between the organizational culture and organizational climate levels of the administrative staff, multiple regression analysis was used to determine the Pearson correlation coefficient technique and its predictor. In the results obtained in the research; It has been observed that the organizational culture and organizational climate levels of the administrative staff are high. While there is no significant difference in organizational culture and organizational climate levels in terms of gender variable; A significant difference was found in terms of the variable of working time in the institution. In the study, a strong and positive relationship was observed in the organizational culture scale and organizational climate scale sub-dimensions and overall. In addition, it has been determined that organizational culture is a strong predictor of organizational climate.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKadir YILDIZen_US
dc.relation.isversionof10.25307/jssr.1024536en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgüt Kültürüen_US
dc.subjectÖrgütsel İklimen_US
dc.subjectİdari Personelen_US
dc.subjectOrganization Cultureen_US
dc.subjectOrganizational Climateen_US
dc.subjectAdministrative Staffen_US
dc.titleSpor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki personelin örgüt kültürü ve örgütsel iklimien_US
dc.title.alternativeOrganization culture and organizational climate of staff in higher education institutions providing sports educationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSpor Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6867-2183en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7523-8262en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage122en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record