Show simple item record

dc.contributor.authorPala, Ferhat Kadir
dc.contributor.authorTürker, Pınar Mıhcı
dc.date.accessioned2022-01-03T05:40:56Z
dc.date.available2022-01-03T05:40:56Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1308-1659 / 1308-1659
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30831/akukeg.399921
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8970
dc.description.abstractBu çalışma ile öğretmen adaylarının programlama eğitimine yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunagöre katılımcıların öğrendikleri programlama dillerine yönelik görüşleri (C/C#, Arduino, Scratch platformları), budilleri hangi yöntemler ile öğrenmeyi tercih ettikleri ve süreçte yaşadıkları sorunlar belirlenmiştir. Çalışmanınkatılımcıları, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) 2.sınıf öğretmen adaylarından (n=25) oluşmaktadır. Katılımcıların 16’sı kadın dokuzu erkektir. Çalışmada öğretmenadaylarının görüşlerinin belirlenmesi amaçlandığından durumu betimlemeye yönelik betimsel analiz yöntemikullanılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket aracılığıyla toplanmıştır.Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adayları tüm platformlara yönelik olumlu bir görüş içerisindedir. Ancak C veArduino’ya yönelik görüşlerin cinsiyete göre farklılık gösterdiği, kadın öğretmen adaylarının bu dilleri daha zorbuldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmen adayları programlama eğitimini öğreticinin yol göstericiliğindeöğrenmek istemektedir. Öğretmen adaylarının programlama öğrenirken yaşadıkları sorunlar incelendiğinde yaşananproblemlerin Arduino ile proje üreten grupta daha fazla olduğu görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to determine the opinions of teacher candidates on programming education. In this context, the opinions of the participants about the programming languages they had learned (C/C#, Arduino, Scratch), which methods they prefer to learn and the problems they had experienced in the process have been tried to be determined. The participants included in this study were composed of 25 sophomore teacher candidates who were studying at the department of Computer Education and Instructional Technologies. 16 participants were female and nine were male. Descriptive method is used in study. The opinions of teacher candidates were collected via questionnaire. According to the results, teacher candidates have a positive view of all platforms. However, it has been determined that the opinions about C and Arduino platforms differ according to gender that female teacher candidates find these languages more difficult. Teacher candidates want to learn the programing in guidance of the instructor. When the problems faced by teacher candidates in learning programming are examined, it is seen that the problems are more in Arduino project group.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.30831/akukeg.399921en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProgramlama Eğitimien_US
dc.subjectProgramlamaya Yönelik Görüşen_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.subjectScratchen_US
dc.subjectArduinoen_US
dc.subjectProgramming Educationen_US
dc.subjectOpinions for Programmingen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının programlama eğitimine yönelik görüşlerien_US
dc.title.alternativeOpinions of teacher candidates on programming educationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuramsal Eğitimbilim Dergisi (Journal of Theoretical Educational Science)en_US
dc.contributor.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3803-3732en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2382-3806en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage116en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record