Show simple item record

dc.contributor.authorArsu, Talip
dc.contributor.authorSerin Karacaer, Serap
dc.date.accessioned2021-11-17T10:19:17Z
dc.date.available2021-11-17T10:19:17Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2602-3008
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.32572/guntad.938452
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12451/8780
dc.description.abstract1980’li yıllar ile birlikte turizm endüstrisinde yaşanan gelişmeler ve buna bağlı olarak tüketici tercihlerinde meydana gelen değişimler sonucunda turizm endüstrisinde 3S olarak kabul edilen “deniz-kum-güneş (sea-sand-sun)” turizminin meydana getirdiği kitle turizmi anlayışının, yerini çeşitli faaliyetler ve farklı deneyimler sunan alternatif turizm olanaklarına bıraktığı görülmektedir. Bu bağlamda “kültür” odaklı gerçekleştirilen aktiviteler çerçevesinde şekillenen “kültürel miras turizmi” faaliyetlerinin, destinasyonlar açısından öne çıkan alternatif turizm olanaklarından birisi olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan ve dolayısıyla da kültürel miras turizmi olanaklarına sahip destinasyonların bulunduğu illerin turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirme gerçekleştirilirken Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden CRITIC ve MAIRCA kullanılmıştır. Öncelikle kriterler objektif bir ÇKKV yöntemi olan CRITIC kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Sekiz kriterin kullanıldığı çalışmada en önemli kriterler sırasıyla yatak sayısı, otel sayısı ve müze sayısı olarak bulunmuştur. CRITIC yöntemi ile ulaşılan kriter ağırlıkları kullanılarak MAIRCA yöntemi ile iller sıralanmıştır. Turizm potansiyeli açısından sırasıyla en başarılı iller İstanbul, Muğla, İzmir, Bursa ve Aydın, en başarısız iller ise Karabük, Sivas, Kars, Çorum ve Adıyaman olmuştur. Son olarak kullanılan ÇKKV yöntemlerinin tutarlılığını ve doğruluğunu test etmek için duyarlılık analizi yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe mass tourism understanding created by "sea-sand-sun" tourism, which is accepted as 3S in the tourism industry recently, it is seen that has been replaced by alternative tourism opportunities that offer various activities and different experiences. In this context, it is possible to state that "cultural heritage tourism" activities shaped within the framework of activities focused on "culture" are one of the prominent alternative tourism opportunities in terms of destinations. From this point of view, in this study, it was aimed to evaluate the tourism potential of the cities that are included in the UNESCO World Heritage List and therefore have cultural heritage tourism opportunities. While performing this evaluation, CRITIC and MAIRCA, which are among the Multi Criteria Decision Making (MCDM) methods, were used. First of all, criteria were weighted using CRITIC, which is an objective MCDM method. In the study where eight criteria were used, the most important criteria were found to be the number of beds, the number of hotels and the number of museums, respectively. Cities were ranked by MAIRCA method by using criterion weights obtained by CRITIC method. In terms of tourism potential, the most successful cities were İstanbul, Muğla, İzmir, Bursa and Aydın, and the most unsuccessful cities were Karabük, Sivas, Kars, Çorum and Adıyaman, respectively. Finally, sensitivity analysis was performed to test the consistency and accuracy of the MCDM methods used.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMurat BAYRAMen_US
dc.relation.isversionof10.32572/guntad.938452en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUNESCO Dünya Mirasıen_US
dc.subjectKültür Turizmien_US
dc.subjectCRITICen_US
dc.subjectMAIRCAen_US
dc.subjectUNESCO World Heritageen_US
dc.subjectCultural Tourismen_US
dc.subjectCRITIC MAIRCAen_US
dc.titleUNESCO dünya mirası listesindeki destinasyonların yer aldığı illerin turizm potansiyelinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluating the tourism potential of the cities where the destinations located on the UNESCO world heritage listen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGüncel turizm araştırmaları dergisi (Online)en_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2580-166Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6730-2028en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage346en_US
dc.identifier.endpage370en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record